Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPU 2 - KJ Brno

5. 3. 2018

ZPU-2 - zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-2

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splněni zkoušky. ZPU-1,
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis zvukových cviků, Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pauze povelů ( mimo vysílání ), Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů,

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-2

I. Stopa

stáří 15 min., (100 bodů max) Cizí, 300 m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, min(70bodů)

II. Poslušnost

l. Přivolání s předsednutím před psovodem (10 bodů)
2. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
3. Průchod skupinou osob (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) (10 bodů)
5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) (10 bodů)
6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) (10 bodů)
7. Aport přes překážku (předmět psovoda) (10 bodů)
8. Kladina nízká (jedním směrem) (10 bodů)
9. Vysílání (min.15 m) (10 bodů)
l0. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
celkem poslušnost (100 bodů)
min. (70 bodů)

III. Obrana

l .Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny ) (10 bodů)
2. Vyštěkání (10 bodů)
3. Přepad psovoda z úkrytu ( náznaky úderů ) (30 bodů)
4. Zadrženi ( hladké, na 30m ) (50 bodů)
celkem obrana (100 bodů)
min. (10 bodů)

CELKEM (stopa,poslušnost,obrana) (300 bodů)
min. (210 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKÚ ZKOUŠKY ZPU-2

STOPA (10 bodů)

Povely : "Stopa" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
"Hledej"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině l .úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je l5 min.
Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem.Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20 cm, Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min.l0 m max. však 15rn. Vzdálí-li se psovod od trasy stopy více než 10 m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena.
V případě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat. Popis označováni předmětů viz, ZPU-1.

POSLUŠNOST

1. PŘIVOLÁNÍ s předsednutím před psovodem (10 bodů)

Povely : " Ke mně " - bez posuvku

" K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz zk, ZOP - Přivoláni - Varianta A

2. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10 bodů)

Povel : " K noze " - bez posuvku
Popis cviku viz, zk. ZOP

3. PRŮCHOD SKUPINOU OSOB (10 bodů)

Povely ; "K noze ", "Sedni "
Tento cvik bezprostředně navazuji na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit.Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou.
Na pokrm rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ (10 bodů)

Povely: "Sedni", "Lehni", "Vstaň"
Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí, Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při provádění poloh opustit své místo.

5. ŠTĚKÁNÍ (10 bodů)

Povel : "Štěkej"
Neupoutaný pes sedl krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá zvukový povel "Štěkej", pes musí bez změny polohy na jediný povel alespoň 3x zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován.
Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU-1.

6. ODLOŽENÍ ZA POCHODU V STOJE S PŘIVOLÁNÍM (10 bodů)

Povely ; "Stůj", Ke mně", "K noze"
Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "Stůj" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

7. APORT PŘES PŘEKÁŽKU (10 bodů)

Povely : "Vpřed", "Aport", "Pusť", "K noze"
Jako aport lze použít jakýkoliv předmět mimo hračku psa, výstroj či pamlsek.

Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou, Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely " Vpřed, Aport ". Povel "Aport" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí sport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu sport odebere a usměrni ho k noze.
Výška překážky je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU-1.

8. KLADINA NÍZKÁ ( jedním směrem ) (10)

Povely : "Vpřed", "K noze", přip. "Sedni"
Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků ( max, 5 ) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu prováděni cviku na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

9. VYSÍLÁNÍ ( min. l5 m ) (10 bodů)

Povely : "Vpřed " - ukázání pravou rukou do určeného směru "Lehni "
Cvik se provádí z výchozího budu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po S krocích ( max, však 10 ) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován,

10. ODLOŽENÍ ( na 50 kroků, psovod v úkrytu ) (10)

Povely ; " Lehni " " Zůstaň "
Popis cviku viz. 2k. ZPUI cvik č,8 dodrží se však předepsaná vzdálenost 50 kroků.

OBRANA

1. PRŮZKUM TERÉNU (30 x 40 kroků, 4 zástěny) (10 bodů)

Povely : " Vpřed" , " Revír" - ukázání rukou do směru " Zpět" nebo " Ke mně"
Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě vysílá psa k prověřeni zástěn. Pes musí zástěny obíhat, K tomuto cviku je možno vyžít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků.
V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

2. VYŠTĚKÁNÍ (10 bodů)

Povel: "K noze "

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej trvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 3m. Pokud es nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat, Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze:
Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv neboje] vytrvale napadá; vyštěkání je anulováno.

3. PŘEPAD PSOVODA Z ÚKRYTU (30 bodů)

Povely ; "Drž", "Pust'"
Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psovoda. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ke psu a usměrní ho k noze.
Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3.povel (tj. l . povolený a 2 navíc), je cvik anulován.

4. ZADRŽENÍ (hladké, na 30 kroků) (50 bodů)

Povely : "Drž" "Pust'"
Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery nenaznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí.
Pokud pes nepustí ani na 3.povel, může psovod, na pokyn rozhodčího, dojit ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4.povel, je jeho bodové hodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován